Zorg dat je als werkgever duidelijkheid verschaft over overwerk, dit is namelijk niet bij wet geregeld.

Nienke van Dijk, Auteur

Kan een werknemer verplicht worden tot overwerk?

Het kan natuurlijk voorkomen dat overwerk noodzakelijk is om een opdracht of taak af te krijgen. De regels voor overwerk staan niet in de wet. Overwerk wordt vaak geregeld in een personeelshandboek, in een cao of in de arbeidsovereenkomst zelf. Als op papier niets is geregeld over overwerk, dan wordt vaak gekeken naar de gewoontes in een onderneming en natuurlijk ook naar de in de rechtspraak ontwikkelde regels.

Wanneer is er sprake van overwerk?

Er is sprake van overwerk als de werknemer langer werkt dan de overeengekomen (of in de onderneming van werkgever gebruikelijke) werktijd. Dus als een fulltime werkweek 40 uur is, dan zijn de gewerkte uren boven de 40 uur overwerk. Vaak is er als voorwaarde opgenomen dat overwerk alleen overwerk is als de leidinggevende dit expliciet heeft opgedragen of als het is overeengekomen. Als een werknemer op eigen initiatief overwerkt wil niet automatisch zeggen dat de gewerkte overuren worden uitbetaald.

Wanneer kan een werknemer verplicht worden tot overwerk?

Er zijn situaties waarin werknemers verplicht kunnen worden om over te werken. Als de verplichting in een personeelshandboek, cao of arbeidsovereenkomst staat, dan kan de werkgever zich daarop beroepen. Maar de verplichting om overwerk te verrichten kan ook gebaseerd zijn op goed werknemerschap.

De verplichting om over te werken is wel begrensd door de noodzaak om een bepaalde taak op dat bepaalde moment te verrichten. Het belang van de werkgever dient dus te worden afgewogen tegen het belang van de werknemer. De werkgever moet rekening houden met de persoonlijke situatie van de werknemer, bijvoorbeeld de zorg voor kinderen.

De mogelijkheid om werknemers te verplichten of te vragen overwerk te verrichten, wordt verder beperkt door de bepalingen die in de Arbeidstijdenwet staan. Zoals  het maximaal aantal uren dat gewerkt mag worden. Een meerderjarige werknemer mag niet meer dan twaalf uur per dag, niet meer dan 60 uur per week én niet meer dan gemiddeld 48 uur per week in een periode van zestien aaneengesloten weken werken. Van deze regels mag alleen worden afgeweken als sprake is van een plotselinge (onvoorziene) situatie waarbij het risico bestaat op ernstig letsel aan personen of goederen.

beëindigen dienstverband

Verlies goed werkgeverschap niet uit het oog en houd medewerkers die met enige regelmaat overwerk in de gaten. Het werk moet gedaan worden, maar als werkgever heb je ook een zorgplicht.

Nienke van Dijk

Vastleggen arbeidsvoorwaarden

Het vastleggen van de arbeidsvoorwaarden en de huisregels is een prettige manier om uniformiteit te creëren. Daarnaast zorgt het voor duidelijkheid bij zowel het management als bij de werknemers. Heb je nog geen personeelshandboek? Doe jezelf en je team een plezier en begin er meteen mee of vraag om assistentie van HR-dienst.nl.

Is er een specifieke situatie waar je advies over wilt inwinnen of heb je behoefte aan professionalisering van je HR-zaken? Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl via info@hr-dienst.nl  of bel haar op 06-46344445.  Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan meer informatie? Neem ook dan contact op met Nienke.

Deel dit artikel, kies je platform!

Vragen?

Vragen naar aanleiding van het artikel of een andere vraag? Stuur een bericht naar info@hr-dienst.nl ter attentie van Nienke of bel haar op 06-46344445 voor het maken van een afspraak.

Let’s Talk