Zorg voor een goed arbeidsbeleid dat zich richt op preventie. Als je te maken hebt met een langdurig zieke medewerker zorg dan dat je deze adequaat begeleidt. Dat is voor beide partijen fijn!

Nienke van Dijk, Auteur

Wat te doen bij langdurig ziek personeel?

Als een werknemer (langdurig) ziek wordt dan is dat voor zowel werkgever én werknemer vervelend. Voor jou als werkgever betekent dit in ieder geval een actieve bijdrage leveren aan de re-integratie van je werknemer. Wat komt er nu precies allemaal kijken bij een langdurig zieke medewerker? Naast dat de werkzaamheden door een andere collega opgepakt moeten worden. Of dat je op zoek moet naar een vervanger voor de uitgevallen medewerker zijn er ook andere zaken om te regelen. In dit artikel lees je wat te doen en waar je aan moet denken bij een langdurig zieke medewerker.

Gezond arbeidsbeleid

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een gezond arbeidsbeleid; dit is in de Arbeidsomstandighedenwet vastgelegd. Op grond van die wet ben je als werkgever verplicht je bij te laten staan door deskundigen bij ziekte van een werknemer. Deze verplichting is in de vorm van het sluiten van een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. Het merendeel van de werkgevers kiest voor een arbodienst. De bedrijfsarts dient binnen zes weken na de eerste ziektedag een probleemanalyse op te stellen. De bedrijfsarts geeft naar aanleiding van de probleemanalyse een advies over de wijze waarop de werkhervatting kan worden gestart. Er wordt gekeken naar wat een werknemer wel kan met inachtneming van de beperkingen. Ook wordt er gehandeld vanuit het oogpunt dat er een gezamenlijk belang is voor terugkeer naar de werkomgeving op een zo kort mogelijke termijn. Als werkgever stel je samen met de werknemer binnen acht weken na de eerste ziektedag een plan van aanpak op. In het plan van aanpak staat o.a. voor hoeveel uur de werknemer weer (op arbeidstherapeutische basis) kan werken en welke afspraken er zijn gemaakt aangaande de re-integratie.

beëindigen dienstverband

Zorg voor een basiscontract (verplicht!) met een arbodienst of bedrijfsarts en laat je goed inlichten en begeleiden.

Nienke van Dijk

Eigen en passende arbeid

Als werkgever moet je bij ziekte van een werknemer op grond van de wet (artikel 7:658a BW) in de eerste plaats de terugkeer van je werknemer in de eigen arbeid bevorderen. Ook in de werkwijzer van het UWV, de instantie die verantwoordelijk is de toetsing van de re-integratie-inspanningen, staat dit genoemd. Dit houdt in dat jij je inspant om je werknemer weer terug te laten keren naar de functie die hij als laatste heeft uitgeoefend. Je mag pas naar een andere functie binnen de onderneming kijken als vaststaat dat de ‘eigen werkzaamheden’ niet meer kunnen worden verricht. Het is ook mogelijk om werkzaamheden vanuit andere functies aan je werknemer toe te wijzen. Is die passende functie (of werkzaamheden) binnen de onderneming niet voorhanden? Dan mag je de passende arbeid bij het bedrijf van een andere werkgever laten verrichten. Dit wordt het tweede spoor genoemd. Dit is kortweg het gebruikelijke traject bij langdurige ziekte.

Ben je eigenrisicodrager?

Ben je eigenrisicodrager, omdat je het risico dat (ex-)werknemers een beroep doen op een WIA-uitkering laag inschat? Met andere woorden je betaalt alleen de basispremie. Als een (ex-) werknemer een beroep op een WGA-uitkering (eigen risico dragen kan alleen voor werknemers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dat niet) dan ben je als werkgever tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie en voor het betalen van de WGA-uitkering. Het UWV stelt de hoogte van de WGA-uitkering vast. De termijn van tien jaar gaat in na de loonbetalingsverplichting van twee jaar, met andere woorden: je zit in dat geval twaalf jaar aan je (ex-)werknemer vast.

Je kunt voor zowel 2e of 3e spoor re-integratietrajecten een re-integratiebureau inschakelen voor begeleiden van je werknemer naar werk. Dit kan je als werkgever aanzienlijke besparingen opleveren én je begeleidt de werknemer op een goede en duurzame manier.

Laat je door een gespecialiseerde partij adviseren als werkgever of het interessant is om je risico’s, zoals het risico om tien jaar de WGA-uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex) werknemer te betalen, te verzekeren. Diverse particuliere verzekeraars bieden hiervoor mogelijkheden.

Je hebt als werkgever een grote verantwoordelijk ten aanzien van het begeleiden van zieke werknemers en het is gebonden aan behoorlijk wat regels en wetgeving. Zorg voor goede begeleiding, dit voorkomt hoge kosten en onnodige vertraging in het herstelproces van je medewerker. Zou je wel wat hulp kunnen gebruiken? Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl voor het maken van een afspraak en te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Is er een specifieke situatie waar je advies over wilt inwinnen of heb je behoefte aan professionalisering van je HR-zaken? Neem dan contact op met Nienke van HR-dienst.nl via info@hr-dienst.nl  of bel haar op 06-46344445.  Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan meer informatie? Neem ook dan contact op met Nienke.

Deel dit artikel, kies je platform!

Vragen?

Vragen naar aanleiding van het artikel of een andere vraag? Stuur een bericht naar info@hr-dienst.nl ter attentie van Nienke of bel haar op 06-46344445 voor het maken van een afspraak.

Let’s Talk